contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr….. / …………………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Între:
………………………………………….. cu sediul in ………………str. …………………………… nr…….. ap…… judet ……….. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ……………………………………., cod fiscal ………………………………, avand contul nr. ………………………………………………………….. deschis la …………………………….., reprezentata de ………………………………. in functia de …………………………………., denumită în continuare Sponsor ,
și
ASOCIAŢIA PAS CU PAS , cu sediul în Str. Iuliu Maniu, nr. 5, Oradea, jud. Bihor, cp. 410104, CIF 15785602, cont IBAN RO42BTRL00501205C45993XX, deschis la Banca Transilvania Oradea, reprezentată prin dna RALUCA NAOM, în calitate de Președinte, denumită în continuare Beneficiar,
În conformitate cu prevederile legislației românești privind sponsorizarea, stipulate în Legea nr.32/1994 precum și cu prevederile Legii nr. 571/2003 cu modificările la zi (Codul Fiscal în vigoare), se încheie următorul contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea Beneficiarului cu suma de ………. lei. Suma urmează a fi utilizată pentru susținerea programelor educaționale ale Asociației, conform Statutului acesteia.
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intră în vigoare odată cu semnarea sa de către Părți și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor părților, cu posibilitatea prelungirii lui ca urmare a acordului ambelor părți.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Obligațiile Beneficiarului
1.1.Beneficiarul se angajează să folosească suma de bani sponsorizată în scopul menționat la cap. „Obiectul contractului”.
1.2. Beneficiarul are dreptul să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului. Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare.
1.3. Beneficiarul se obligă să prezinte Sponsorului, la cerere, un raport de activitate și/sau documente justificative referitoare la activitatea sponsorizată.
2. Obligațiile Sponsorului
2.1. Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului suma precizată.
2.2. Sponsorul are dreptul să aducă la cunoștință publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sale.

Pag. 1/ 2

2.3. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității beneficiarului.
V. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI
1. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract;
b) în caz de forță majoră. Forța majoră, convenită ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.
2. Rezilierea contractului
Prezentul contract poate fi reziliat în situația în care Beneficiarul nu respectă scopul pentru care a fost efectuată sponsorizarea.
VI. LITIGII
Eventualele litigii izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea, modificarea, respectiv încetarea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
VII. ALTE PREVEDERI
Pentru desfășurarea prezentei activități de sponsorizare, Sponsorul beneficiază de prevederile Codului Fiscal în vigoare.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
1. Prezentul contract nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambelor părți. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a contractului.
2. Prezentul contract nu poate fi transmis unei terțe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părți contractante.
3. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare originale cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru Beneficiar Pentru Sponsor
Asociația Pas cu Pas Oradea ……………………………….
Președinte, Administrator

 

 

 

Pag. 2/2

Asociația Pas cu Pas Oradea

C.U.I. 15785602
Nr.Aut. 17/A/2003
Str. Iuliu Maniu, nr. 5, Oradea, jud. Bihor, cp. 410104
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Abonați-vă la Newsletter-ul nostru

Cont bancar:
Banca Transilvania: RO42BTRL00501205C45993XX
Webmail | Copyright © . All rights reserved Pas cu Pas Oradea.
Web Hosting & Web Design by NRGO